Čo ponúkame

  • Kvalitu 

zabezpečenie služieb v rámci pracovnej zdravotnej služby odborníkom s 30 ročnou praxou v odbore  Hygiena práce, vysokoškolské vzdelanie technického smeru 3. stupňa 

v rámci odborných prehliadok, skúšok a opráv plynových zariadení odborníkom s 35 ročnou praxou v hutníckom priemysle s vysokoškolským vzdelaním technického smeru 3. stupňa

spolupráca s kontrolnými orgánmi - regionálny úrad verejného zdravotníctva, inšpektorát práce

  • Rýchlosť dodania služby

 

vypracovanie dokumentov v súlade s právnymi predpismi  v čo najkratšom čase aj prostredníctvom internetu 

  • Cenu

zabezpečenie služieb za výhodných cenových podmienok zodpovedajúcich kvalite 

platba iba za výkon, nie paušálne platby

 
  • Zazmluvnenie  spoločnosti

spoločnosť  nezaväzuje, ale chráni - zamestnávateľ je upozorňovaný na legislatávne zmeny, služby si zabezpečuje formou objednávky

 

 

 

Zmena zákona 355/2007 Z. z. od 1.12.2017

  • povinnosť zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci pre práce všetkých zamestnancov 2., 3. a 4. kategórie v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou

  • pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostné služby a bezpečnostný technici

  • od 1.8.2018 povinnosť hlásiť práce zaradené do 2., 3. a 4. kategórie na príslušný RÚVZ