Čo ponúkame

  • Kvalitu 

zabezpečenie služieb v rámci pracovnej zdravotnej služby odborníkom s 30 ročnou praxou v odbore  Hygiena práce, vysokoškolské vzdelanie technického smeru 3. stupňa 

v rámci odborných prehliadok, skúšok a opráv plynových zariadení odborníkom s 35 ročnou praxou v hutníckom priemysle s vysokoškolským vzdelaním technického smeru 3. stupňa

spolupráca s kontrolnými orgánmi - regionálny úrad verejného zdravotníctva, inšpektorát práce

  • Rýchlosť dodania služby

 

vypracovanie dokumentov v súlade s právnymi predpismi  v čo najkratšom čase aj prostredníctvom internetu 

  • Cenu

zabezpečenie služieb za výhodných cenových podmienok zodpovedajúcich kvalite 

platba iba za výkon, nie paušálne platby

 
  • Zazmluvnenie  spoločnosti

spoločnosť  nezaväzuje, ale chráni - zamestnávateľ je upozorňovaný na legislatávne zmeny, služby si zabezpečuje formou objednávky

 

 

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.  Na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov.

od 1.7.2018 oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§30 ods. 1 písm.k) zákona c. 355/2007 Z.z. v znení 289/2017 Z.z.)