Spoločnosť ViGeR s.r.o. je oprávnená vykonávať dohľad nad pracovnými podmienkami na základe živnosti č. OU-KS-OZP-2014/009721-2 č. živnostenského registra 830-16988 a splnila si ohlasovaciu povinnosť Úradu verejného zdravotníctva SR v zmysle § 30b ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z.

Kto sme a čo ponúkame

  • V rámci činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2

  • lekárske preventívne prehliadky u svojich zamestnancov zamestnávateľ vykonáva na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom zmluvného všeobecného lekára každého zamestnanca - zamestnanec nemusí dochádzať do iného zdravotníckeho zariadenia

  • naša spoločnosť operatívne reaguje na požiadavky spoločností - neustále rozširuje svoje služby 

  • zabezpečenie služieb v rámci pracovnej zdravotnej služby odborníkom s 30 ročnou praxou v odbore Hygiena práce - asistent hygienickej služby so špecializáciou hygiena práce, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa na Technickej univerzite v Košiciach

  • vypracovanie dokumentov v súlade s právnymi predpismi odbornými zamestnancami v čo najkratšom čase aj prostredníctvom internetu - prevádzkové poriadky a posudky o riziku pre všetky rizikove faktory (chemicky faktor, hluk, vibracie, opticke ziarenie ...), prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia, školy, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, reštauračného zariadenia a pod., HACCP

  • spolupráca s kontrolnými orgánmi - regionálny úrad verejného zdravotníctva, inšpektorát práce

  • zabezpečenie služieb za výhodných cenových podmienok  

  • platba iba za výkon, nie paušálne platby

 

Spoločnosť ViGeR s.r.o. je oprávnená vykonávať 

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly technických zariadení

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení plynových na základe živnosti č. OU-KS-OZP-2016/015170-2 č. živnostenského registra 830-16988

zabezpečenie odborných prehliadok a opráv plynových zariadení odborným zamestnancom s 30 ročnou praxou v odbore