Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

 

Odborný obsah pre oba moduly:

  • právne predpisy – podmienky uvádzania nebezpečných látok a zmesí na trh a ich používanie, špecifikácia tried nebezpečnosti, systém klasifikácie, balenia a označovania, grafické zobrazenie výstražných symbolov, požiadavky na Kartu bezpečnostných údajov
  • toxikológia – základné pojmy, faktory ovplyvňujúce toxický účinok, cesty vstupu do organizmu, zdravotné účinky, príčiny vzniku otráv a ich prejavy
  • predaj, výdaj a skladovanie veľmi toxických látok a zmesí alebo toxických látok a zmesí
  • manipulácia s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami – všeobecné zásady správnej laboratórnej praxe, bezpečné pracovné postupy, zakázané práce a pracoviská
  • ochranné a preventívne opatrenia – špecifické ochranné a preventívne opatrenia, individuálna ochrana, kolektívna ochrana, technické opatrenia, havarijný plán, opatrenia pri haváriách a mimoriadnych situáciách
  • povinnosti zamestnávateľa – zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušné nariadenia vlády a vyhlášky, identifikácia rizika, posudok o riziku, prevádzkový poriadok
  • orgány štátnej správy, správne delikty, zdravotný dohľad
  • zásady prvej pomoci

 

Modul – Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami

Modul – Aktualizačná odporná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami