Vzdelávacie programy

 

1. Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami:

Osobitnou podmienkou na vykonávanie činnosti zamestnanca je aj odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami v súlade s § 15 ods. 3a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Podmienkou vydania osvedčenia je:

  • podľa § 16 ods. 1 a 22 citovaného zákona, žiadateľ sa musí preukázať dokladom o absolvovaní odbornej prípravy
  • podľa § 16 ods. 23 odborná príprava na vykonanie skúšky a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program
  • podľa § 16 ods. 29 citovaného zákona, osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinná absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Cieľovou skupinou sú osoby so záujmom získať odborné vedomosti potrebné na obchodovanie alebo manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo toxickými látkami alebo zmesami. Osvoja si znalosti zo základov toxikológie látok a zmesí, o povahe a účinkoch toxických látok a zmesí a ich vplyv na zdravie človeka. Získajú potrebné znalosti z aktuálnych právnych predpisov – podmienky uvádzania na trh, systém klasifikácie, označovanie a balenie, orgány štátnej správy, správne delikty, požiadavky na odbornú spôsobilosť a základné vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s toxickými látkami a zmesami, povinnosti zamestnávateľa, vrátane kontroly a zásad prvej pomoci.

 

2. Školenia pre fyzické a právnické osoby, zodpovedných zamestnancov a zamestnancov