Prevádzkové poriadky a posudky o riziku

  • Pre všetky faktory práce a pracovného prostredia – hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom, záťaž chladom, biologický faktor, chemický faktor, karcinogénny a mutagénny faktor, psychická pracovná záťaž, fyzická záťaž
  • Pre zdravotnícke zariadenia, vrátane vypracovania hygienicko epidemiologického režimu
  • Pre zariadenia detí a mládeže
  • Pre telocvične
  • Pre pohrebnícke služby
  • Pre zariadenia spoločného stravovania
  • HACCP pre všetky zariadenia, aj výrobného charakteru
  • Sanitačný predpis