Posúdenie zdravotného rizika

  • Identifikácia nebezpečenstiev – vyhľadávanie potenciálnych zdrojov možného hrozenia zdravia, ochorenia, úrazu

  • Charakterizovanie nebezpečenstiev – kvalitatívne alebo kvantitatívne zisťovanie  a vyhodnocovanie vplyvov pracovných podmienok, ktoré sú prítomné v pracovnom prostredí

  • Vyhodnotenie (posúdenie) expozície – (úroveň, druh, trvanie) aj s prihliadnutím na osobitné skupiny  zamestnancov, vrátane uvedenia pracovných činností, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zamestnancov

  • Charakterizovanie rizík – kvalitatívny alebo kvantitatívny odhad možností výskytu nepriaznivých vplyvov na zdravie

  • Kategorizácia prác – výsledok posúdenia rizík

  • Nápravné opatrenia – technické, organizačné, lekárske preventívne prehliadky, iné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika