Poradenstvo

  • Povinnosti zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou (§ 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov)
  • Elektronické oznamovanie ÚVZSR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie
  • Zmeny legislatívy
  • Výkon lekárskych preventívnych prehliadok v súlade s platnou legislatívou
  • Odborné poradenstvo na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika, plánovanie a organizácia práce a odpočinku, usporiadanie pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou