Fyzická pracovná záťaž

 

 

Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže

v súlade s STN EN 1005-5 

a vyhlášky MZ SR č.542/2007 Z.z.

 
 
 
 
 
  • Dotazníková forma Nordic Questionare
  • Priame sledovanie pracovných činností, pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov pomocou videozáznamu
  • Časová snímka práce
  • Analýza a hodnotenie práce s bremenami
  • Kontinuálne sledovanie fyziologických ukazovateľov fyzickej záťaže zamestnancov počas celej pracovnej zmeny pomocou zariadenia – športester Polar M 400 (energetický výdaj, priemerné a maximálne hodnoty srdcovej frekvencie)