Pracovná zdravotná služba

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lekárske preventívne prehliadky zamestnávateľ u svojich zamestnancov zabezpečuje na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby a v súlade s legislatívnymi úpravami prostredníctvom všeobecného lekára, s ktorým má zamestnanec podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zamestnanec nemusí dochádzať do iného zdravotníckeho zariadenia.

  • Ohlasovacia povinnosť  Úradu verejného zdravotníctva

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne_od_01122017.pdf

  • Oprávnenie - živnostenský úrad
Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov OU-KS-OZP-2014/009721-2 č.živn.registra 830-16988 zo dňa 6.8.2014