Pracovná zdravotná služba

- zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre práce zaradené do kategórie 1 a 2

lekárske preventívne prehliadky u svojich zamestnancov zamestnávateľ vykonáva na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom zmluvného všeobecného lekára každého zamestnanca - zamestnanec nemusí dochádzať do iného zdravotníckeho zariadenia

- uvedenie priestorov do prevádzky

- vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre rizikové faktory

 • hluk

 • vibrácie

 • ionizujúce žiarenie

 • ultrafialové žiarenie

 • infračervené žiarenie

 • laserové žiarenie

 • záťaž teplom

 • záťaž chladom

 • biologický faktor

 • chemický faktor

 • karcinogénny a mutagénny faktor

 • psychická pracovná záťaž

 • fyzická záťaž pri práci

- vypracovanie prevádzkových poriadkov pre 

 • zdravotnícke zariadenia

 • školy a škôlky

 • pohrebncke služby

 • zariadenia spoločného stravovania a HACCP

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.  Na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov.

od 1.7.2018 oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§30 ods. 1 písm.k) zákona c. 355/2007 Z.z. v znení 289/2017 Z.z.)