Plynové   zariadenia

  • Zabezpečenie odborných prehliadok, skúšok a opráv plynových zariadení

  • Zabezpečenie revízie plynových zariadení 

  • Zabezpečenie tesnostných skúšok zariadení:

zásobníkov

ochranných vaní

technologických zariadení vyžadujúcich tesnosť bez porušenia celistvosti zariadenia

  • Vypracovanie prevádzkového poriadku pre kotolne

 

 

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.  Na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov.

od 1.7.2018 oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§30 ods. 1 písm.k) zákona c. 355/2007 Z.z. v znení 289/2017 Z.z.)