Ponuka

 

  • Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku

  • posúdenie rizík, zaradenie prác do kategórií

  • vypracovanie HACCP a sanitačných predpisov

  • vypracovanie hygienicko - epidemiologických režimov

  • hodnotenie fyzickej pracovnej záťaže, vrátane jej objektivizácie

  • uvádzanie priestorov do prevádzky

  • poradenská činnosť v oblasti platnej legislatívy, objektivizácii pracovného prostredia, OOPP, pri vypracovaní zoznamov a záznamov a pod...

  • vzdelávanie a výchova v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie

 

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.  Na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov.

od 1.7.2018 oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§30 ods. 1 písm.k) zákona c. 355/2007 Z.z. v znení 289/2017 Z.z.)