Zákon č. 355/2007 Z. z.

V zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov ,  medzi povinnosti fyzických  a právnických osôb  patrí:

c) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi,
e) hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy,
f) vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon, a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

Zmena zákona 355/2007 Z. z. od 1.12.2017

  • povinnosť zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci pre práce všetkých zamestnancov 2., 3. a 4. kategórie v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou

  • pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostné služby a bezpečnostný technici

  • od 1.8.2018 povinnosť hlásiť práce zaradené do 2., 3. a 4. kategórie na príslušný RÚVZ