Zákon č. 355/2007 Z. z.

19.10.2013 20:37

V zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov ,  medzi povinnosti fyzických  a právnických osôb  patrí:

c) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi,
e) hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy,
f) vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon, a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.