§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.) ak nesplní povinnosti ustanovené v § 52, príslušný orgán verejného zdravotníctva  mu uloží pokutu vo výške od 165 € do 16 596 €.

Zmena zákona 355/2007 Z. z. od 1.12.2017

  • povinnosť zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci pre práce všetkých zamestnancov 2., 3. a 4. kategórie v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou

  • pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostné služby a bezpečnostný technici

  • od 1.8.2018 povinnosť hlásiť práce zaradené do 2., 3. a 4. kategórie na príslušný RÚVZ