§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.

19.10.2013 20:45

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.) ak nesplní povinnosti ustanovené v § 52, príslušný orgán verejného zdravotníctva  mu uloží pokutu vo výške od 165 € do 16 596 €.