§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.) ak nesplní povinnosti ustanovené v § 52, príslušný orgán verejného zdravotníctva  mu uloží pokutu vo výške od 165 € do 16 596 €.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.  Na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov.

od 1.7.2018 oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§30 ods. 1 písm.k) zákona c. 355/2007 Z.z. v znení 289/2017 Z.z.)