Hodnotenie celkovej a lokálnej fyzickej pracovnej záťaže

Hodnotenie fyzickej záťaže sa vykonáva v súlade s STN EN 1005-5 a vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. a pozostáva:

  • z dotazníkova Nordic Questionnaire

  • priame sledovanie pracovných činností, pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov pomocou videozáznamu 

  • časová snímka práce

  • hodnotenie manipulácie s bremenami

  • kontinuálne sledovanie fyziologických ukazovateľov fyzickej záťaže zamestnancov počas celej pracovnej zmeny pomocou zariadenia - športester Polar M 400 (energetický výdaj, priemerné a maximálne hodnoty srdcovej frekvencie) 

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.  Na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov.

od 1.7.2018 oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§30 ods. 1 písm.k) zákona c. 355/2007 Z.z. v znení 289/2017 Z.z.)